Cesta - řevnice

Zpět na úvodní stránku

Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí
Detašované pracoviště  DÚ, DDŠ, DD, SVP, ZŠ a ŠJ v Řevnicích

Vedoucí zařízení:

MUDr. Ivan Platz


Adresa:

CESTA Řevnice
Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí
Sádecká 169
252 30 Řevnice


Tel., Fax: 257 721 795
Tel.: 257 721 231
Email: sm-cesta@cbox.cz
Web: www.cbox.cz/sm-cesta


Základní informace

Kapacita oddělení

Kapacita je 12 klientů. Oddělení je koedukované, je možné umísťovat chlapce i děvčata do 18 let, což je horní věková hranice. Pokud jde o věkovou hranici spodní,  vzhledem k charakteru programu doporučujeme ji udržet tak jako doposud mezi 15 a 16 lety, v každém případě však až po dokončení základní školní docházky.

Cíle pobytu

Základní myšlenkou programu je navazování terapeutické spolupráce s mladistvými problémovými uživateli drog, u kterých jsou už jasně definovatelné ztráty, které jim tento životní styl přinesl, kteří svou situaci nahlížejí a sami stojí o změnu. Jinými slovy s klienty, kteří jsou nositeli svého problému. Snažíme se nedefinovat tento jejich problém za každou cenu jako nemoc, ale spíše jako poruchu chování, resp. výchovný problém. Vycházíme přitom z úvahy, ale i ze zkušenosti (nikoli pouze tuzemské), že vyhledávání kontaktu s návykovými látkami je ve svém iniciálním stádiu často problémem výchovným a je možné v těchto případech pozitivně působit formami a prostředky výchovnými. Snažíme se vyváženě poskytovat sociální pomoc i sociální kontrolu, na kterou klademe zvýšený důraz. Poněkud zjednodušeně řečeno, cílem pobytového programu v trvání osmi týdnů je umožnit dětem zastavit se na cestě do závislosti. Ambicí není a ani nemůže být vyléčení a trvalá celoživotní abstinence (tyto cíle si žádný seriozní program ani klást nemůže), ale poskytnutí možnosti a dostatečného prostoru ke změně již fungujícího scénáře uživatele drog za scénář jiný, ve kterém drogy nejsou, nebo ke změně postoje k léčbě jako takové. Tomu se snažíme přizpůsobit programovou skladbu, o které bude pojednáno v následujícím.

Cílová populace

Bez ohledu na to, zda jde o pobyty dobrovolné nebo zda potenciální klient má soudem nařízeno výchovné opatření (PO, ÚV, OV), je třeba jasně vymezit, že klientem oddělení je problémový uživatel drog, který svou situaci nahlíží a sám stojí o změnu. Je velmi důležité aby, pokud ke změně skutečně dojde, měl klient i jiné možnosti než návrat do restriktivního zařízení, které jej poslalo nebo do prostředí, které je pro něj z určitých důvodů rizikové. Kromě těchto variant se nabízejí i jiné alternativy. V případě, že jde již o definovatelnou a diagnostikovatelnou závislost, je to zprostředkování déletrvající léčby ve zdravotnickém zařízení, případně terapeutické komunitě. V jiných případech je možné doporučit změnu zařízení náhradní výchovy nebo podpořit návrh na zrušení soudem nařízeného výchovného opatření. Je možné hledat i jiné varianty. Přesné vymezení pojmu problémového uživatele drog je důležité i proto, že ne vždy se rozlišuje, u koho je v popředí porucha chování akcentovaná vývojovou krizí (moratorium na dospělost) a u koho skutečný návyk na určitou psychoaktivní látku. Na druhé straně, zařízení tohoto typu není určeno pro tzv. experimentátory, tedy pro mladé lidi, u nichž je v popředí pouze porucha chování, často ve spojitosti s dnes běžným kouřením marihuany a více méně epizodním kontaktem s těmi typy drog, které doplňují, případně charakterizují životní styl určité části mladé generace (extáze, halucinogeny, s jistými výhradami pervitin), i když rizika tohoto životního stylu není možné podceňovat. Samostatnou kapitolu tvoří čichači těkavých látek, u kterých považujeme od počátku za indikovanou specializovanou lékařskou péči. K pobytu nemohou být přijímáni ani klienti s jinou konkrétní psychiatrickou diagnózou, pokud je známa předem.


Způsob přijímání klientů

Oddělení realizuje pobyty dobrovolné - na žádost rodičů, se kterými sepisujeme dohodu o dobrovolném pobytu, závaznou pro obě strany. Přijímáme i klienty se soudem nařízeným výchovným opatřením (předběžné opatření, event. ústavní výchova), kdy je nezbytné doporučení příslušného výchovného nebo diagnostického ústavu (zák.č.109/2002 Sb.).


Podmínky přijetí

 Pro přijetí do pobytu je nezbytné splnit několik podmínek:

  1. Klient musí být při příjmu toxikologicky „čistý“. Provádíme orientační zkoušku na metabolity, která musí být negativní. Pobyt na specializovaném detoxifikačním oddělení za všech okolností nevyžadujeme, nicméně jej doporučujeme a pomáháme zprostředkovat, nejčastěji v Dětském a dorostovém detoxifikačním centru Nem. sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem.
  2. Negativní výsledek vyšetření na hepatitidy A, B a C ne starší 14 dnů (požadavek hygienika).
  3. Somatické vyšetření, které vyloučí psychiatrickou diagnózu, organické onemocnění a tělesné nebo smyslové vady, které by klientovi znemožnily absolvování programu v plném rozsahu.
  4. Před nástupem je nutné uskutečnit alespoň jedno osobní setkání s klientem a jeho rodiči přímo na oddělení. Projeví-li tedy rodina (nebo i klient samotný) o pobyt v řevnickém oddělení zájem, poskytněte mu uvedená kontaktní telefonická čísla.
  5. Pobyt je nutné hradit podle zmíněného zák. č.109 částkou 82,- Kč/den (64,- Kč stravné, 18,- Kč ubytování).

Struktura pobytu

Doba pobytu je osm týdnů, přesně 59 dnů. Skupina je uzavřená. Rozumí se tím, že všichni klienti současně nastupují k pobytu a současně také odcházejí. V případech hodných zřetele je možné dobu pobytu upravit - prodloužit, ale také zkrátit. Práce s uzavřenou skupinou, byť náročnější na programovou skladbu, má podle našich zkušeností řadu výhod, především jasnější strukturování denního programu. Činnost oddělení respektuje a splňuje požadavky, které jsou stanoveny definicemi minimálních standard léčebné péče pro zařízení krátkodobé a střednědobé péče v rozsahu 5 – 14 týdnů. Terapeutický tým je multidisciplinární a bude o něm pojednáno v následujícím. Před nástupem klienta k pobytu je proveden sběr anamnestických údajů kvalifikovaným pracovníkem, komplexní vyšetření zdravotního stavu, vyšetření moče na metabolity a psychosociální zhodnocení stavu klienta. V rámci programu je zpracován individuální plán s ohledem na individuální podmínky a přítomnost komplikujících faktorů, je vedena průběžná dokumentace.

Součástmi programu jsou: skupinová a individuální psychoterapie, rodinná terapie, podpůrná a edukativní terapie, motivační trénink a prevence relapsu, dále zážitková pedagogika spojená se zátěžovými programy, jejichž cílem je mimo jiné fyzická regenerace a stabilizace fyzické kondice. Další důležitou součástí programu je arteterapie (kresba, grafika, keramika, fotografie) a zvláštní pozornost věnujeme udržení nebo opětnému navázání kontaktu se školou. Celý program je průběžně supervidován (MUDr. Pavel Bém) a podle přesných kritérií hodnocen z hlediska efektivity. Před ukončením pobytu je spolu s klientem stanoven plán následné péče s výstupy, které byly uvedeny v odstavci „cílová populace“.


Prodloužený pobyt (chráněné bydlení)

Po ukončení pobytu můžeme v případech hodných zřetele (u klientů, u nichž jsou předpoklady, že v rámci pobytu budou navštěvovat školu nebo pracovat v blízkosti oddělení) nabídnout chráněné bydlení, opět na dobu nejvýše 59 dnů. O jeho eventuelním prodloužení se rozhoduje individuálně. Kapacita chráněného bydlení jsou 4 lůžka.


Struktura poskytované péče

Popis činnosti Podíl v %
Skupinová terapie 8,4
Psychologické vyšetření 5,3
Arteterapie 9,5
Práce s rodinou
(rodičovské skupiny, rodinná setkání)
8,4
Fyzická regenerace 15
Zážitková pedagogika 12
Sociální práce 5,5
Podpůrná terapie (edukativní programy,
motivační trénink, prevence relapsu)
11,3
Jiné (pracovní terapie, relaxace,
individuální práce s klientem)

24,6
Personální zabezpečení

Kmenoví zaměstnanci Zastávaná funkce Fyzické osoby Úvazky
Lékař Vedoucí oddělení   1   1
Psycholog Psycholog, psychoterapeut   1   0,5
Speciální pedagog Etoped   1   1
Pedagog Vychovatel 10   9,5
Sociální pracovník Sociální pracovník   1   1
Asistent vychovatele Noční vychovatel   3   1,5
Celkem   16 14,5


Termíny pobytových cyklů v roce 2013

Termíny 2013
8.1. - 7.3.2013
12.3.- 9.5.2013
14.5.- 11.7.2013
20.8.- 17.10.2013
22.10.- 19.12.2013

©